Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna realizuje swoje zadnia w oparciu o następujące akty prawne:

 • Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r ( tekst jednolity Dz. U. Z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) oraz rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy
   
 • Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (DZ.U,  z 2006r.Nr 97, poz. 674 – tekst jednolity ze zmianami)
   
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  1 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U. Nr 228, poz. 1488)
   
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. W sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych  poradniach  psychologiczno- pedagogicznych ( Dz. U. Z 2008r Nr  173 poz,1072)
   
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.11.2010r zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno-pedagogicznych , w tym publicznych poradni specjalistycznych
   
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. Nr 228 , poz. 1487)
   
 • Statutu Poradni
   
 • Regulaminie Wewnętrznym Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Żmigrodzie