Oferta naszej poradni obejmuje:

·     Badania diagnostyczne pedagogiczne i psychologiczne uczniów z trudnościami dydaktycznymi w tym specyficznymi trudnościami w nauce szkolnej ( dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)
·    
Badania diagnostyczne oraz terapia dzieci z problemami emocjonalnymi , zaburzonym zachowaniem
·    
Diagnoza i terapia dziecka z ADHD
·    
Diagnoza i terapia logopedyczna ( połączona  z warsztatami dla rodziców)
·    
Pomoc młodzieży w wyborze dalszego kierunku kształcenia i określanie predyspozycji zawodowych  poprzedzone diagnozą indywidualną zdolności i możliwości
·    
Konsultacje dla rodziców w przypadku stwierdzenia problemów emocjonalnych i wychowawczych u dzieci
·    
Terapię psychologiczną indywidualną dzieci moczących się , lękowych, z zaburzonym zachowaniem
·    
Terapię pedagogiczną dla uczniów ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w nauce
·    
Terapię pedagogiczną indywidualną dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego i z trudnościami w nauce czytania i pisania
·    
Terapię pedagogiczną grupową dla dzieci pięcio- i sześcioletnich z zaburzonym rozwojem psychoruchowym
·    
Zajęcia integracyjne , edukacyjno-wychowawcze i profilaktyczne na terenie placówek
·    
zajęcia grupowe dla dzieci z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju
·    
zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
·    
Konsultacje indywidualne, porady bez badań – dla rodziców, nauczycieli, uczniów
·    
Realizujemy również inne zadania zawarte w rozporządzeniu MEN z dnia 17.11.2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

Oferujemy również:  

·     Dyżury logopedyczne na terenie szkół, przedszkoli
·     Indywidualne konsultacje dla rodziców i nauczycieli dzieci mających problemy w nauce spowodowane zaburzeniami mowy  ( także informacje w zakresie możliwości leczenia ortodontycznego dzieci mających wady zgryzu)
·    
Konsultacje i doradztwo dla rodziców dzieci z wczesnej fazy rozwoju 0-3 roku życia
·    
Obserwacje pedagogiczne dzieci 6- letnich
·    
Indywidualne spotkania konsultacyjne psychologów i pedagogów kierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli
·    
Pomoc w planowaniu pracy korekcyjno-kompensacyjnej w klasach I-III szkoły podstawowej
·    
Diagnozę i terapię psychiatryczną dzieci i młodzieży ( KONIECZNOŚĆ WCZEŚNIEJSZEJ DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ I UMÓWIENIA TERMINU WIZYTY)

 

WARSZTATY, ZAJĘCIA GRUPOWE , BADANIA PRZESIEWOWE:

1.Przesiewowe badania logopedyczne dzieci 5-6 letnich  oraz dzieci w młodszym wieku szkolnym połączone z obserwacją logopedyczną  na terenie placówek – mgr R. Lackorzyńska

2.Zajęcia integracyjne dla klas 0 i I  szkoły podstawowej – mgr M. Brumirska, mgr R. Stępień, mgr K. Dudek, mgr R. Lackorzyńska, mgr J. Dorabiała

3.Zajęcia diagnozujące relacje rówieśnicze w klasie  dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej – mgr M. Brumirska, mgr J. Dorabiała

4.Przyjaźń i koleżeństwo – warsztaty dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej – mgr M. Brumirska

5.Zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas VI szkoły podstawowej – mgr M. Brumirska, mgr R. Stępień, mgr J. Dorabiała

6.Zajęcia integracyjne dla uczniów klas I- szych gimnazjum – program „ Wśród Przyjaciół” – mgr M. Cieśla, mgr R. Stępień, mgr M. Brumirska, mgr B. Kobusiński

7.Zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas II gimnazjum _ program „ Zdrowo i bezpiecznie wśród Przyjaciół” – mgr M. Cieśla, mgr R. Stępień, mgr M. Brumirska

8.Zajęcia  z zakresu doradztwa zawodowego „ Ja w przyszłości” – dla uczniów klas II i III gimnazjum  - mgr B. Kobusiński, mgr M. Ćieśla

9.Zajęcia integracyjne dla uczniów szkół średnich – mgr M. Cieśla, mgr B. Kobusiński

10.   Badania przesiewowe narządów zmysłów „mówię”, „widzꔄsłyszę”-mgr K.Dudek

 

SZKOLENIA I WYKŁADY OFEROWANE PRZEZ NASZĄ PLACÓWKĘ:

1.Dziecko z ADHD – praca z dzieckiem z ADHD – mgr M. Brumirska , mgr J. Dorabiała – szkolenie kierowane do rodziców i nauczycieli

2.Niedojrzałość szkolna- mgr J. Dorabiała- szkolenie dla nauczycieli

3.Czy Twój przedszkolak dojrzał do nauki? – mgr . J. Dorabiała- szkolenie dla nauczycieli i rodziców

4.Analiza wyników badań pedagogicznych  po badaniu     dziecka uwzględnienie dysfunkcji ucznia w pracy na lekcji, dostosowanie metod pracy i wymagań do możliwości i potrzeb edukacyjnych ucznia – mgr J. Dorabiała – szkolenie dla nauczycieli.

5.Dziecko z zaburzonym rozwojem psychoruchowym w zakresie percepcji słuchowej i wzrokowej, koordynacji wzrokowo – ruchowej – objawy, ćwiczenia stymulujące w/w funkcje – mgr R. Stępień- szkolenie dla rodziców i nauczycieli

6.Dziecko z ryzyka dysleksji – mgr R. Stępień- wykład dla rodziców i nauczycieli

7.Skala Ryzyka Dysleksji jako metoda rozpoznania pierwszych trudności dziecka 6- letniego  – mgr R. Stępień – szkolenie dla rodziców i nauczycieli

8.Interpretacja wyników badań psychologicznych i pedagogicznych  oraz realizacja zaleceń zawartych w opinii – mgr M. Cieśla, mgr B. Kobusiński – szkolenie dla nauczycieli

9.Najczęściej występujące wady wymowy – ich rodzaje, objawy, przyczyny – mgr R. Lackorzyńska- szkolenie dla rodziców i nauczycieli

10.                   Związek między zaburzeniami mowy , a trudnościami w nauce czytania i pisania- mgr R. Lackorzyńska – szkolenie dla rodziców i nauczycieli

11.                   Rozpoznawanie zachowań suicydalnych, charakterystyka osób przejawiających tendencje samobójcze- mgr B. Kobusiński, mgr M. Cieśla – szkolenie dla nauczycieli

12.                   Foniczna , a graficzna struktura języka , ze szczególnym uwzględnieniem  wymowy i prawideł pisowni wyrazów  z głoskami „ą”, „ę” – mgr R. Lackorzyńska – szkolenie dla rodziców i nauczycieli

13.                   Jąkanie, jako zaburzenie mowy – pomoc szkoły, rodzic…ów, rodzeństwa – mgr R. Lackorzyńska – szkolenie dla rodziców i nauczycieli

14.                   Współpraca z domem rodzinnym w celu eliminowania niepożądanych zachowań u uczniów- mgr M. Brumirska – szkolenie dla rodziców i nauczycieli

15.                   Bulling – przemoc rówieśnicza. Agresja wśród nauczycieli – mgr M. Brumirska- szkolenie dla nauczycieli

16.                   Praca z uczniem zagrożonym patologiami społecznymi – mgr M. Cieśla – szkolenie w dwóch wersjach: powyższa dla nauczycieli dla rodziców : Zanim będzie za późno

17.                   Nie wszystko złoto, co się świeci – blaski i cienie internetu. Zagrożenia związane z używaniem Internetu – mgr M. Cieśla – szkolenie dla rodziców, nauczycieli, uczniów

18.                   Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną – oferta placówki- mgr M. Cieśła, mgr M. Brumirska – szkolenie dla nauczycieli stażystów

19.                   Wychowawcza rola rodziny pod kątem zachowań agresywnych – mgr M. Brumirska – wykład dla rodziców

20.                    Praca z uczniem zdolnym – mgr K. Dudek, mgr J. Dorabiała – szkolenie dla nauczycieli

21.                   Jak wydobyć z innych to co w nich najlepsze – mgr B. Kobusiński – szkolenie dla nauczycieli

22.                   Komunikacja w szkole – gry psychologiczne uczniów i nauczycieli – mgr K. Dudek – szkolenie dla nauczycieli

23. Motywowanie uczniów do nauki – mgr M. Ćieśla- szkolenie dla 

          rodziców i nauczycieli

 

* Po wcześniejszym ustaleniu istnieje możliwość przygotowania przez pracowników poradni szkoleń o tematyce innej niż powyższe propozycje.

Ulotka Poradni(do pobrania)