W tej części przedstawiamy Państwu wnioski o wydanie opinii i orzeczeń oraz materiały informacyjne PP-P w Żmigrodzie


DRUKI:

Zespoły orzekające wydają:

  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym
  • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych
  • orzeczenia dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo
  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci niedostosowanych społecznie 
  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci zagrożonych uzależnieniem
  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z więcej niż jedną niepełnosprawnością
  • orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego
  • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

MATERIAŁY INFORMACYJNE: